Home > Advies nodig? > Stedenbouw, milieu en verkaveling

Stedenbouw, milieu en verkaveling

Voor elk van deze aangelegenheden kan de autoriteit die de vergunningsaanvraag behandelt (de gemeente, het Gewest of Leefmilieu Brussel) het advies van de brandweer inwinnen om de preventie van brandrisico's te verzekeren.

De hervormingen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen (OMV) hebben de procedure voor het inwinnen van het advies van de brandweer gewijzigd. Het betreft hierbij zowel het advies voor milieu- en stedenbouwkundige certificaten en vergunningen, als voor verkavelingsvergunningen.

Vanaf 1 september 2019, is het niet langer aan de aanvrager om vóór de indiening van zijn aanvraag het advies van de brandweer in te winnen, maar is het aan de instantie die bevoegd is om de vergunning af te leveren (gemeente of Gewest) om dit advies bij de brandweer in te winnen. Er is echter een uitzondering voor aanvragen tot wijziging van een milieuvergunning op grond van artikel 7bis van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. In dat geval is het aan de aanvrager om vooraf het advies van de brandweer in te winnen en dit bij de aanvraag tot wijziging van de milieuvergunning te voegen.

Daarom moeten aanvragers van certificaten en vergunningen nu bij hun vergunnings- of certificaataanvraag het aanvraagformulier voor advies van de brandweer alsook de beschrijvende fiche naar behoren ingevuld en ondertekend toevoegen aan hun dossier.

2022 © BRANDWEER BRUSSEL

Go to top